Hvorfor oss


Sunde Homes A.S, din lokale tømrermester i Bærum v/ Bygg-/Tømrermester Per Roger Sunde tilbyr:
PROSJEKTLEDELSE – BYGGELEDELSE – VEDLIKEHOLDSPLANLEGGING – SHA OPPFØLGING – SHA RÅDGIVNING I PROSJEKTERINGS- OG UTFØRELSESFASEN – BYGGETEKNISK-RÅDGIVNING
Vi er sertifisert i den meget anerkjente Prince2 Project Management Standard, Prince2 Foundation. Per Roger Sunde har 42 års erfaring i byggebransjen.
Fra og med januar 2019 er vi medlem i Byggmesterforbundet, og medlem i lokalforeningen Byggmesterforbundet Oslo og Akershus.

Vi står gjerne til tjeneste for deg.
Ingen oppdrag er for små. Med byggmesterkompetanse kan vi ha ansvarsrett for utførelse av alt fra eneboliger, rekkehus til mindre blokker. For prosjekt,- byggeledelse og SHA rådgiving, koordinering i prosjekteringsfasen (KP) og koordinering i utførelsesfasen (KU) kan vi påta oss oppdrag uten begrensning i størrelse, men vil gjerne holde oss på mindre og mellomstore prosjekter.

Per Roger Sunde sin nøkkel-kompetanse er prosjektledelse og byggeledelse på nybygg, ombygging og på rehabiliteringsoppdrag. Byggeledelse på mindre og større oppdrag for private boligeiere og for profesjonelle aktører. Som byggherre er du ansvarlig for den risiko du har tatt inn i et prosjekt i henhold til byggherreforskriften. Er du som byggherre profesjonell aktør(ikke forbruker) stilles det også krav til at det utarbeides en plan for hvordan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal håndteres på prosjektet. Er du forbruker er det ikke lovpålagt krav til slik SHA plan, men som byggherre er du også som forbruker ansvarlig for den risiko du har tatt inn i ditt prosjekt.
Hvorfor er profesjonell prosjektledelse og byggeledelse viktig, selv for byggherrer som er forbrukere? Benytter du en prosjektleder eller byggeleder med solid erfaring, vil dine planer og investeringer være i trygge hender. Du vil til stadighet få tilbakemelding og innspill på den pågående prosess, du vil få gode råd basert på kunnskap om byggeskikk, materialvalg og tekniske løsninger. Arkitektoniske valg er kanskje allerede tatt av arkitekt og byggherre, men også her bør det være rom for diskusjon, dersom for eksempel dette kommer i konflikt med plan – og bygningsloven eller SHA som er forkortelsen for forskrift om Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (byggherreforskriften). Til orientering så er HMS forkortelse for forskrift om systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) denne gjelder som kjent i alle virksomheter og også på bygge og anleggsplasser, mens byggherreforskriften gjelder kun for bygge- og anleggsplasser. Disse to begreper betyr ikke det samme, de representerer derimot to forskjellige forskrifter, de er begge hjemlet i arbeidsmiljøloven. Vi kan ta på oss rollen som Byggherrens representant – Byggherrens prosjektleder/ Byggherrens byggeleder – Vi kan inneha roller/ funksjoner som KP koordinator i prosjekteringsfasen og KU koordinator i utførelsesfasen. Disse funksjoner og roller kan byggherrens prosjektleder/ byggeleder inneha, det er viktig å være klar over at disse funksjoner og roller tilhører byggherreorganisasjonen og ikke hovedbedrifts organisasjon (utførende entreprenør). Koordinator i prosjektering KP og koordinator i utførelse KU skal være uavhengige roller og bør ikke fylles av utførende entreprenør. Vi har i en årrekke utført disse roller og funksjoner for byggherrer, vi er kjent for å ha stor grad av integritet og tyngde. Vi utarbeider lovpålagt plan for hvordan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for det aktuelle prosjektet skal håndteres (SHA plan). Slik plan skal være tilpasset det aktuelle prosjekt og inneha opplysninger om prosjektspesifikk risiko og hvordan disse risikoer skal håndteres. Vi har årelang erfaring med slikt arbeid. Ved å benytte kompetansen vår, er ditt prosjekt i trygge hender.

Med stadig mer bruk av utenlandske arbeidstakere og utenlandske firmaer på prosjektene er det svært viktig med god oppfølging av arbeidet. Vi kjenner norske byggeregler og krav – Vi har 40 års erfaring i utførelse av byggeoppdrag.
Hvorfor er det viktig at du som byggherre benytter seriøse foretak.
• Ditt prosjekt har noen forventninger til kostnadsramme, til byggetid, til kvalitet på det ferdige produkt, til at dette kan bli en lønnsom god investering over tid.
• Uansett om du er forbruker eller profesjonell aktør på det enkelte prosjekt, så er dokumentasjon på utført arbeid veldig viktig. Dette gjelder både hva som er brukt av materialer og hvordan disse er blitt benyttet i prosjektet og hvordan kvaliteten på håndverksutførelsen er. Kun en mindre del er synlig for øyet etter at byggearbeider er avsluttet. Kunder, leietakere, boligkjøpere, myndigheter, forsikringsselskaper og takstpersoner med flere vil stille krav til at du som bolig – eller byggeier kan legge frem dokumentasjon på hvordan arbeidene er blitt utført i byggeprosessen. Myndigheter blant andre vil og kunne stille krav om å få innsyn i dokumentasjon fra prosjekteringsprosessen. For den enkelte boligkjøper vil dokumentasjon om kvalitet på byggearbeider og materialvalg være det viktigste, det tenkes her på det som er skjult i vegger, under gulv, hva slags drenering ligger rundt grunnmuren, hvordan er membranarbeidet utført bak fliser på badet, hvordan er brannisoleringen utført, er elektroinstallasjonen dokumentert med samsvarserklæring fra elektroentreprenør, det foreligger utfylte signerte sjekklister fra trykkprøving av røropplegg som er utført av godkjent rørleggerbedrift. Slikt arbeid bør kunne dokumenteres med beskrivelse og bilder, testresultat fra stikkprøver, legge frem signerte sjekklister mm. Dette legger til grunn at det benyttes foretak eller godkjente arbeidstakere til de enkelte arbeider. Byggherreforskriften stiller krav til arbeidstakernes arbeidskontrakter og at det blir ført mannskapslister på det enkelte prosjekt.
• Vi vil på vegne av deg som byggherre påse at dette blir utført som beskrevet over. Dette betinger at det i fra planleggingsfasen blir gjort gode vurderinger av byggherre, vi ønsker å komme inn i prosjekter på en så tidlig fase som mulig for å påse at viktige punkt og vurderinger bli gjort. Vi har inngående kjennskap til byggebransjen og bistår gjerne byggherrer med å velge ut utførende entreprenør. Vi påser at skriftlige avtaler kommer på plass.
• God planlegging er viktig, vi vet hva som er viktige hensyn å ta stilling til for at sluttresultatet skal være etter oppdragsgivers ønske.
Vi har inngående kunnskaper om bransjen og om hvordan de profesjonelle seriøse aktørene arbeider. Vi har inngående kunnskaper om plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og også om arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.